Naše služby

1. Majetkoprávne usporiadania nehnuteľností

Veľakrát zložité až nepochopiteľné majetkoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam, stavbám, pozemkom a potrebujete usporiadať vlastnícke právo k nehnuteľnosti? Chcete majetkoprávne usporiadať pozemky pre rozsiahlejšiu investíciu?
Potrebujete podklady k vlastníckym vzťahom pre dedičské konanie alebo jednoducho ku kúpe, predaji, založeniu nehnuteľností alebo k zrušeniu a vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva ?

Je veľa možností ako to zabezpečiť... My vyriešime Váš problém a usporiadame vlastnícke právo k nehnuteľnostiam.

Zabezpečíme samozrejme aj zmluvy všetkých druhov vrátane návrhov na vklad do katastra nehnuteľností vrátane geodetických dokumentácií a znaleckých posudkov.

2. Legalizácia a zápis stavieb do katastra

Vaša stavba, rodinný dom , polyfunkčný objekt, prevádzková budova nie je zapísaná do katastra nehnuteľností, respektíve nie sú dostupné podklady k zápisu do katastra nehnuteľností?
Môže isť o rôzne prípady, pri ktorých je potrebné zlegalizovať rozostavaný objekt, či už v podobe rodinného domu, stavby, polyfunkčného objektu , hál alebo môže mať podobu komplikovaných prípadov, kde je potrebná legalizácia majetku s rozsiahlym preskúmaním minulosti a dokumentov vydaných v minulosti za účelom reálneho zlegalizovania majetku vo forme pozemkov alebo stavieb.
V závislosti od jednotlivých špecifických situácií zlegalizujeme všetky druhy stavieb v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou a stavebným zákonom.

3. Inžinierska činnosť

Ak potrebujete stavať a nemáte čas na zdĺhavé vybavovanie búracích povolení, územných rozhodnutí, stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí, a stanovísk rôznych inštitúcií k povoleniam, práve pre Vás zabezpečujeme na profesionálnej úrovni túto činnosť!

Zabezpečujeme aj ohlásenia stavebných úprav ako aj ohlásenia drobných stavieb.

V prípade, že máte záujem o umiestnenie informačných, reklamných a propagačných zariadení, ktoré sú spojené so stavbou alebo pozemkom, príslušné povolenie stavebného úradu zabezpečíme za Vás.

4. Územnoplánovacie dokumentácie, obstarávanie, prerokovanie

Prostredníctvom odborne spôsobilej osoby zabezpečíme obstarávanie územnoplánovacích dokumentácií vrátane prerokovaní podľa § 2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

5. Urbanistické štúdie, zadania, prerokovanie

Prostredníctvom odborne spôsobilej osoby zabezpečíme obstarávanie urbanistických štúdiíí vrátane prerokovaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Zadania urbanistických štúdií sú vypracované v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

6. Zabezpečenie podkladov k posudzovaniu vplyvov pre životné prostredie / EIA/ k strategickému enviromentálnemu posudzovaniu /SEA/

Sprostredkujeme skúsených odborníkov k zabezpečeniu podkladov k posudzovaniu vplyvov pre životné prostredie / EIA/ a k strategickému enviromentálnemu posudzovaniu /SEA/ ktoré sú potrebné k väčším investíciám .

7. Realitná činnosť

Ponúkame vlastné nehnuteľnosti na predaj za výhodných podmienok.

Chcete predať svoju nehnuteľnosť? Navštívte nás, určite Vám poradíme ako predať nehnuteľnosť čo najvýhodnejšie...

8. Znalecké posudky na nehnuteľnosti

Potrebujete oceniť nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, obchodný priestor a pod.) na trhovú hodnotu a to buď pre účel jej zaradenia do majetku, predaja, alebo získania hypotekárneho resp. iného druhu úveru? Výhodne prostredkovávame vypracovanie posudkov a ohodnotenie nehnuteľností na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti všetkými metódami.
Potrebujete vysporiadať vlastnícke právo k nehnuteľnosti, potrebujete podklad pre dedičské konanie ? Výhodne sprostredkovávame posudky a ohodnotenia na stanovenie reálnej hodnoty nehnuteľnosti.


NAŠI PARTNERI

Jazzy Garden Tonex Baucentrum Central office Comorra Park